کود پتاسیمی مایع

مقاوم کردن گیاهان در برابر خشکی و کم آبی

افزایش مقاومت گیاهان در برابر سرما به علت غلیظ کردن شیره گیاهی با مصرف پتاسیم

کمک به جابجایی بهتر قندها و نشاسته ها تولیدی در گیاه

   پتاسیم محلول در آب         K2O       %24.6      %32
                         حاوی اسیدآمینه و فولفویک اسید