32-6-5+TE

افزایش فتوسنتز

افزایش رشد رویشی و زایشی

موثر در گلدهی

ازت باعث سوخت  و ساز پروتئین میشود.

ازت باعث پر آب شدن و ترد شدن سلول ها می گردد.

 تجزیه ضمانت شده
  ازت کل(N)                                                                   %32
  فسفر قابل استفاده(P2O5)                                             %6
  پتاسیم محلول در آب(K2O)                                             %5
 کلرمحلول(CI)                                                               %3