کود مخصوص چغندر

افزایش وزن در غده و تناژ بیشتر در سطح هکتار؛

افزایش عیار در چغندر قند؛ تامین عناصر غذایی مهم و مورد نیاز چغندر قند در طول دوره رشد

با درصد بالایی از پتاسیم و دارای عنصر بور  به همراه امینو اسید فولیک اسید و ادتا

وزنی حجمی   وزنی وزنی
     %10.22     %7.79         N         نیتروژن کل