چالکود

چال کود درختان روش چالکود شکل خاصی از جایگذاری موضعی کود های آلی و شیمیایی در خاک میباشد.چالکود زمستانی باعث ... ادامه مطلب