کود کمبی

دارای تمامی عناصر میکرو به همراه اسید آمینه و فولیک اسید و جلبک دریایی

قابل مصرف در تمامی گیاهان به صورت محلول پاشی و آب کود

محرک رشد؛ افزایش کیفیت و کمیت محصولات با تامین عناصر میکرو

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل                              N                                  %7.28
منگنزمحلول                            Mn                                 %3.37
گوگرد محلول                          S                                 %12.99
منیزیم محلول                          Mg                                %3.77
آهن محلول                             Fe                                %3.71
روی محلول                             Zn                                 %7.69
مس محلول                            Cu                                 %0.07
بورمحلول                               B                                  %1.38