کود ویتامین

ترکیبی از  هورمون های تنظیم کننده های رشد گیاهی

دارای اسید آمینه؛ جلبک دریایی؛ فولیک اسید؛  و سیتوکنین و جبرلیک اسید

بهترین ترکیب جهت تامین هورمون های رشد گیاهی؛ ترکیبی انحصاری و ویژه از نوتیاز

 وزنی حجمی   وزنی وزنی
       %32     %24.6        K2O   پتاسیم محلول در آب
                             حاوی اسیدآمینه و فولویک اسید