کود میکرونیم

دارای عناصر حیاتی میکرو ؛آهن روی ؛منگنز ؛همراه با آمینو اسید؛ فولیک اسید؛ و ادتا

با قابلیت محلول پاشی و مصرف آب کود

قابل مصرف در تمام مراحل رشد گیاه جهت تأمین عناصر حیاتی گیاه

   وزنی حجمی    وزنی وزنی
        %17.36       %13.78           SO4      گوگرد محلول
        %2.89       %2.29            Fe       آهن محلول
        %4.44       %3.53             Z       روی محلول
        %3.18      %2.53            Mn      منگنز محلول