کود مایع کلسیم

نقش مهمی را در ساختمان  دیواره گیاهی و اعضای سلولی ایفا می‌کند

مصرف کلسیم باعث کاهش هورمون اتیلن شده و در نتیجه باعث کیفیت سفتی و تردی میوه ها میشود

افزایش کیفیت میوه و افزایش طول دوره انبارداری محصولات

 

      %12       %17         ca     کلسیم محلول