کود مایع هیومیک اسید

تنظیم کننده ph خاک؛ بهترین کلاتور طبیعی؛
جذب عناصر باقیمانده در خاک؛ افزایش باروری و حاصل خیزی در خاک
افزایش میکروارگانیسم های فعال در خاک

وزنی حجمی وزنی وزنی
  %1.11   %1.07          N نیتروژن کل
  %3.16   %3.04        K2o پتاسیم محلول در اب
  %0.61   %0.59          B بور محلول
  %11.25   %0.82   Humik acid هیومیک اسید