استیوال

مخصوص سبزی و صیفی ؛افزایش رشد رویشی و زایشی

افزایش گل دهی ؛تبدیل گل به میوه

برطرف کننده تنش ها و استرس در محصولاتی که دورهای برداشت می شوند

  نیتروژن             N            %21.70
  گوگردمحلول              S            %6.43
  منیزیم محلول            Mg            %0.65
  آهن محلول             Fe            %0.41
  روی محلول            Zn            %8.08
  منگنز محلول           Mn           %1.31
  بور محلول            B           %2.10
                         حاوی اسیدآمینه و فولویک اسید