گوگرد مایع S+k

جلوگیری از گسترش قارچ های خاک زی به دلیل خاصیت قارچ کشی قوی
کنترل کننده گستره وسیعی از آفات
افزایش دهنده روغن در دانه های روغنی
تقویت کننده شیره و رنگ و مزه گیاهی
کمک به تشکیل اسیدآمینه های ضروری
افزایش تحمل به تنش آبی
اصلاح PH خاک های شور، قلیایی، آهکی

Category:
وزنی حجمی وزنی وزنی
  %0.777   %1.09     N  نیتروژن کل
  %27.51   %38.65   K2O  پتاسیم محلول در آّب
  %22.73   %31.93     S  گوگرد عنصری
  %1.405   %1.405  دانسیته