0.0.50+18S

دارای پایین‌ترین ضریب شوری و شاخص آبشویی نسبت به سایر کودهای پتاسیمی

فعال کردن بیش از ۵۰ آنزیم ؛ساخت پروتئین ها ؛افزایش فتوسنتز؛ تنظیم فشاری اسمزی ؛تحریک تقسیم سلولی و رشد؛ کمک به انتقال شیره پرورده

تجزیه ضمانت شده:

وزنی وزنی (w.w)

محلول در آب K2O %50
گوگرد محلول S %18
حداکثر رطوبت %1.5
 حلالیت 120 گرم در لیتر
ترکیبات سازنده: سولفات پتاسیم