32-6-5+TE

افزایش فتوسنتز

افزایش رشد رویشی و زایشی

موثر در گلدهی

ازت  باعث سوخت  و ساز پروتئین میشود.

ازت باعث پر آب شدن و ترد شدن سلول ها می گردد.

    تجزیه ضمانت شده
   ازت کل(N)                                                                     %32
  فسفر قابل استفاده(P2O5)                                                 %6
  پتاسیم محلول در آب(K2O)                                                 %5
  کلرمحلول(CI)                                                                  %3