کود مخصوص ذرت

افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول ذرت

افزایش تعداد دانه ها در ردیف بلال

مقاوم کردن گیاه از تنش رطوبتی گیاهی

Category:
  ازت کل                N              %13
  فسفر محلول             P2O3              8%
  پتاسیم حلول              K2O             14%
  آهن محلول               Fe            0.5%
  اسیدآمینه         Amino acid          1000ppm
  جلبک دریایی           Seaweed           500ppm