کود مایع بور

استحکام دیواره سلولی در گیاهان

تنظیم مراحل نموی در گیاهان

موثر در تبدیل گل به میوه در گیاهان

Category:
  %8.11   %6.34   B   بورمحلول