کود بذرمال

استقرار جوانه های سالم و قوی و در نتیجه عملکرد بهتر گیاه

محافظت از  گیاهچه ها در برابر بیماری های قارچی

مقاوم شدن جوانه ها در برابر تنش های محیطی

افزایش قدرت جوانه زنی بذور؛ افزایش حجم ریشه استقرار بهتر و مناسب تر گیاه

اسیدآمینه %6
هیومیک اسید %15
فولویک اسید %2
روی %18
پتاسیم %1