صابون محلول پاشی

پخش یکنواخت کود و سم بر سطح برگ گیاهان

افزایش جذب کود و سم تنظیم کننده ph آب های قلیایی برای محلول پاشی جلوگیری از سوختگی نقطه ای برگ ها در برابر آفتاب می شود

Category: