پيشگفتار

امروز آبروي اسلام در گرو آن است كه ايران اسلامي به كشوري آباد تبديل شود، توليـد
داخلي با نيازهاي مردم متعادل گردد كشور در صنعت و كشاورزي به خودكفـايي برسـد
دشمن از طريق احتياجات زندگي مردم راهي به اعمال فشار نداشته باشد
امام خامنهاي 10 /3/ 1369

 

 

 

 

برقراري امنيت غذايي يكي از اصلي ترين ضرورت هاي كشور به شمار مي رود، به گونهاي كـه
برخي از كارشناسان آن را از امنيت ملي نيز برتر .اند دانسته با توجه به وضعيت خاص بـوم شـناختي
)اكولوژيك( و جغرافياي سياسـي (ژئوپليتيـك ) كـشور، ضـروري اسـت تـا بـيش از هـر زمـاني بـا
اولويتبخشي و ارتقاي جايگاه بخش كشاورزي كه متولي اصلي تـأمين امنيـت غـذايي بـوده و بـر
اساس اسناد فرادستي داراي بالاترين جايگاه و اولويت هاي ملي است، بـه اسـتحكام بـيش از پـيش
نظام مقدس جمهوري اسلامي همت گماشته و از بروز يكي از اصليترين و زيانبارترين چالشهاي
ملي يعني كمبود مواد غذايي جلوگيري به عمل آيد . سـازمان بـسيج مهندسـين كـشاورزي و منـابع
طبيعي با همكاري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در راستاي منويـات مقـام معظـم
رهبري و د ر جهت نيل به خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي و رسـيدن بـه امنيـت غـذايي
اقدام به اجراي طرح “ملي بـسيج همگـام بـا كـشاورز ” ده اسـت كـر . هـدف از اجـراي ايـن طـرح
علميسازي كشاورزي و تلاش در جهت كـم كـردن فاصـله عملكـردي ميـان كـشاورزان نمونـه و
ميانگين ك شوري .است هم اكنون شمار قابل توجهي از كشاورزان هستند كه با رعايت نكـات فنـي
و استفاده از علم روز كشاورزي تا چند برابر ميانگين كشوري عملكرد دارند كه خود نـشان دهنـده
وجود يك ظرفيت بسيار بالا در افزايش عملكرد در واحد سطح دركشور است.
در اين راستا به منظور افزايش بازده توليـد، راهنمـا و دسـتورالعمل هـايي در زمينـه محـصولات
مختلف كشاورزي تهيه شده اند. هـاي ويژگـي مهـم ايـن دسـتورالعمل هـا اسـتفاده از دسـتاوردهاي
پژوهشي و ديدگاههاي متخصصان، است اناد اهه دانشگا ، مروجان و كشاورزان كارآمد و نخبه كشور
اســت. ايــن دســتورالعملهــا داراي بيــاني ســاده و در عــين حــال كــ اربردي بــوده و مــورد تاييــد
موسـسههـا و مراكـز تحقيقـاتي كـشور هـستند. اميـد اسـت بـا تـرويج هـر چـه بهتـر و بيـشتر ايـن
دستورالعملها و با ياري خداوند متعال ، نقشي هـر چنـد كوچـك در خودكفـايي كـشور در توليـد
محصولات كشاورزي داشته باشد.
در پايان جا دارد از همه عزيزانـي كـه در تـدو ين ايـن دسـتورالعمل هـا مـا را يـاري كـرده انـد،
سپاسگزاري شود.

دكتر اسكندر زند دكتر محمدرضا جهانسوز
رئيس سازمان تحقيقات،آموزش و ترويج كشاورزي رئيس سازمان بسيج مهندسين
كشاورزي و منابع طبيعي

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *